آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين حسن شاهي

1385/05/03

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا روستائي

1388/05/05

دبستان پسرانه سما

اميررضا خادمي

1387/05/02

دبستان پسرانه سما

مجتبي مقصودي

1383/05/02

دبستان پسرانه سما

رضا سليماني نژاد

1384/05/02

دبستان پسرانه سما

علي روستا

1386/05/03

دبستان پسرانه سما

رضا بيكي پورخرانقي

1386/05/07

دبستان دخترانه سما

هانيه نوروزي

1386/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رحيمي

1381/05/02

دبستان پسرانه سما

رضا اسكندري

1384/05/06

دبستان پسرانه سما

حميدرضا زارع

1389/05/02