آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا خادمي

1381/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا ايزدي

1380/10/26

دبستان پسرانه سما

كسري اسكندري

1383/10/29

دبستان پسرانه سما

مهدي كريمي

1385/10/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا عباس

1381/10/30

دبستان پسرانه سما

نيما ارجمند

1383/10/30

دبستان پسرانه سما

سيداميرحسين حسيني فر

1384/10/27