آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شيرواني

1381/03/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين نعمتي

1384/03/02

دبستان پسرانه سما

سبحان رضائي

1389/03/02

دبستان دخترانه سما

محدثه مرادي مصرمي

1388/03/05

دبستان پسرانه سما

رادوين رحيمي

1388/03/02

دبستان دخترانه سما

آيسا ابراهيمي

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

علي اصغر نعمت اللهي

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

رايان رحيمي

1385/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي غلامي

1381/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرشاد ميركي

1382/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدرضا ابراهيمي

1389/03/05

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رضائي

1389/03/08

دبستان پسرانه سما

يوسف زارعي

1386/03/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رضاپور

1386/03/06