آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدمهدي قائمي فر

1385/02/03

دبستان پسرانه سما

محمدجواد رحيمي

1385/02/08

دبستان دخترانه سما

زهرا ميركي

1390/02/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا ابراهيمي

1386/02/04

دبستان پسرانه سما

برديا برزگر

1388/02/02

دبستان پسرانه سما

رضا رحيمي تبار

1390/02/05

دبستان پسرانه سما

علي اصغر ابراهيمي

1387/02/01