آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميررضا شكوهيان

1389/09/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه جاويدي طلب

1386/09/25

دبستان پسرانه سما

محمد خادمي

1386/09/24

دبستان پسرانه سما

محمدامين رحيمي

1387/09/26

دبستان پسرانه سما

آرين اسكندري

1386/09/25

دبستان پسرانه سما

عليرضا ابراهيمي

1385/09/27

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل سليماني نژاد

1389/09/24

دبستان پسرانه سما

سيدپرهام حسيني عمله

1390/09/24

دبستان پسرانه سما

يوسف خليلي

1387/09/29

دبستان پسرانه سما

سينا ابراهيمي

1385/09/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا نعمتي

1382/09/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي نعمتي

1383/09/30