آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيدمحمدامين حسيني فر

1385/04/05

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد جاويدي

1390/04/08

دبستان پسرانه سما

محمدابراهيم نعمت الهي

1385/04/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي زارع

1381/04/03

دبستان دخترانه سما

زهرا جمال آبادي

1385/04/03

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رضائي

1390/04/06

دبستان دخترانه سما

هستي كاوسي

1388/04/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرحيم يارمحمودي

1383/04/04

دبستان پسرانه سما

آرمين ابراهيمي

1389/04/06

دبستان پسرانه سما

محمدهادي نعمت الهي

1389/04/01

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد اسكندري

1389/04/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زارعي

1390/04/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه خداياري تل سرخي

1390/04/06