آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

درسا ابراهيمي

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

محمد منوچهري

1386/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرضا اسكندري

1383/05/25

دبستان پسرانه سما

سهيل ابراهيمي

1384/05/31

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نعمتي

1389/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فرزين دهقاني

1384/05/30

دبستان دخترانه سما

يگانه رحمتي

1386/05/24

دبستان پسرانه سما

اميرعلي رضائي

1386/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين ابراهيمي

1384/05/23