آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رادوين رحيمي

1388/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين زارعي

1384/03/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رايان رحيمي

1385/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد شيرواني

1381/03/07

دبستان پسرانه سما

سبحان رضائي

1389/03/02

دبستان پسرانه سما

محمدرضا ابراهيمي

1389/03/05

دبستان دخترانه سما

آيسا ابراهيمي

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رضاپور

1386/03/06

دبستان پسرانه سما

علي اصغر نعمت اللهي

1386/03/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رضائي

1389/03/08

دبستان پسرانه سما

يوسف زارعي

1386/03/07