آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا اميني

1382/12/06

دبستان دخترانه سما

سارينا نعمتي

1387/12/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

رضا اسكندري

1382/12/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين زارع

1385/12/07

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رحيمي

1384/12/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا نعمتي

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

امير عباسي

1388/12/06

دبستان پسرانه سما

آريا يارمحمودي

1386/12/08

دبستان پسرانه سما

محمد اردكاني

1386/12/07

دبستان پسرانه سما

اميررضا دهقاني

1387/12/05